Nijs

     facebook


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 Bûter yn 'e Brij

 Gerard & Grace timmerje noch hieltiid oan 'e wei mei 'it súzjen fan de stilte'. Hjir in nije klip fan it nûmer Jacobsstraat. Se komme ek nei it bûter yn de brij-festival yn Brantgrum op 2 septimber 2018.

 Bestjoersgearkomste

Op 10 juny 2018 is der wer in bestjoersgearkomste. Hjir besprekke wy û.o. de binnenkommen oanfragen.

Oer projektoanfragen dy't earder binnenkomme nimme wy foar de gearkomste faak al in beslút!

 

 

Bondel Tony Feitsma

De bondel prof. dr. A. Feitsma, Wittenskip & Beweging, en it freoneboekje binne noch beskikber! Jo kinne se beide bestelle troch ús in e-mail te stjoeren. De bondel kostet € 25. It freoneboekje € 10. Tegearre kostje se € 25 (ynksl. ferstjoerskosten)

De ynhâldsopjefte fan de bondel is beskikber op dizze side, lyk as de brieven oan Tony.

 
foarkant