Nijs

 facebook   


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Besjoersgearkomste

 Op 11 febrewaris 2018 is der wer in bestjoersgearkomste. Hjir besprekke wy û.o. de binnenkommen oanfragen.

Oer projektoanfragen dy't earder binnenkomme nimme wy foar de gearkomste faak al in beslút!

 

 

Bondel Tony Feitsma

De bondel prof. dr. A. Feitsma, Wittenskip & Beweging, en it freoneboekje binne noch beskikber! Jo kinne se beide bestelle troch ús in e-mail te stjoeren. De bondel kostet € 25. It freoneboekje € 10. Tegearre kostje se € 25 (ynksl. ferstjoerskosten)

De ynhâldsopjefte fan de bondel is beskikber op dizze side, lyk as de brieven oan Tony.

 
foarkant