Aktuele projekten

 

Hjir ûnder steane de projekten dy't stipe oanfrege hawwe yn 2017 en dy't wy stipe takend hawwe:

 

ProjektMotivaasje
121. Sinteklazemearke1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
     
      
128. Top 2000 yn it Frysk1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt hat in ridlike brede doelgroep                                                                                     3. It projekt stimulearret musykmeitsjen yn it Frysk
130. Berne-iepenloftspul Jorwert - it beest1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
131. BIS Berne-iepenloftspul 'Pietje Bell'1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
133. Duorsemensdei 20171. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
134. Beitelje yn'e siel1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is oansprekber foar in brede doelgroep.                                                                                                                                     3. It is in projekt wat nijsjirrich makket nei in Fryske keunster, dy't stiet foar syn Fryske eftergrûn
136. Wytmarsum: Wy jouwe gjin krimp!1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doarpsmienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
   
137. Bokwert, Kulturele Hoofdplaats1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
138. Griene sjippe1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
139. “In brêge slaan”1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
140. Joast Halbertsma, wrâldburger út Grou1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt is yn'e geast fan Tony Feitsma
141. Belvedére: 111 x keunst op syn Frysk1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
142.Biografy Anders Minnes Wybenga1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is in wittenskiplik wurk, wat oars nearne in soad stipe fine sil.
3. It projekt is yn de geast fan Tony Feitsma.
144. Fryske Matteus passy1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
147. Dodo fan Haska1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
148. FYK- Crossing Rivers1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de mienskip en draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.