Bestjoer

It bestjoer fan it Feitsma-fûns bestiet út de folgjende leden:

 foto voorzitter 

foarsitter

Irénke Meekma
 

Amsterdam

 

ponghâlder

Frank de Boer

Ljouwert

 

Frank de Boer.png - 33,03 Kb

 Arjen

 

skriuwer

Arjen Dijkstra

 

Nes (Noardeast Fryslân)

 Jantsje Post

 Winaam 


foto secretaris

 

 Redbad

Redbad Veenbaas

Amstelveen

 Anne Tjerk Popkema

 Grins

 

 Anne Popkema

 

    ..............................

    .............................

    ............................. 

 

  Nina Peckelsen

 Ketlik