Bondel

Nije publikaasjes Tony Feitsma

Op sneintemiddei 30 augustus waard it earste eksimplaar fan de bondel prof. dr. A. Feitsma, Wittenskip & Beweging, útrikt oan Henk Meijering. Ek is der in freoneboekje útjoen mei brieven oan Tony.  

De bondel en it freoneboekje binne noch beskikber! Jo kinne se beide bestelle troch ús in e-mail te stjoeren. De bondel kostet € 25. It freoneboekje € 10. Tegearre kostje se € 25 (eksl. ferstjoerskosten)

De ynhâldsopjefte fan de bondel is beskikber op de side, lyk as de brieven oan Tony.