kontakt


Feitsmafûns (offisjele namme: Fûûns fwar it Frysk)

Kontaktadres:

Arjen Dykstra
Keatsbuorren 4a
9143 VZ Nes (Dongeradiel)
tillefoan: 0519-58 9674

mailadres: info[a]feitsmafuns.nl

it Feitsmafûns is ek aktyf op Facebook.   

Banknûmer: NL51RABO0132843935 (op namme fan: Fuuns fwar it Frysk, Ljouwert)