Donaasje

Omdat it Feitsmafûns net in gewoane, mar in kulturele ANBI is, kin jo in jefte oan ús fûns foar 125% fan jo belestber ynkommen ôflûke.

Jo kinne ús stypje op de folgjende wizen:

Jefte foar ien kear
Jeften foar ien kear binne ûnder betingsten frij fan ynkomstebelesting.

Periodike jeften
Periodike jeften fan minimaal 5 jier binne folslein frij fan belestings at se fêstlein binne yn in oerienkomst tusken de stiper en de ANBI-ynstelling. Wolle jo in perioadike jefte dwaan, nim dan earst kontakt op mei ús fia e-mail (info@feitsmafuns.nl).

Jeften troch bedriuwen
Ek jeften fan bedriuwen kinne fan de (fennoatskips-)belesting ôflutsen wurde.

Stypje it fûns by testamint
Ek nei’t jo der net mear binne, kinne jo ús wurk foar it Frysk stypje, bygelyks mei in legaat. Goede doelen binne yn Nederlân folslein frij fan suksesjebelesting.

Wy hawwe in oersjoch makke mei mear ynformaasje oer de mooglikheden: download struibrief fiskaal 

Jo kinne jo bedrach oermeitsje op it banknûmer NL51RABO0132843935 op namme fan: Stifting fûûns fwar it frysk, Jan Lievensstraat 32, 8932 BD te Ljouwert