Donaasje

Jo kinne ús stypje op de folgjende wizen:

Ienmalige jefte
Jo kinne in bedrach oermeitsje op it folgjende banknûmer: NL51RABO0132843935 op namme fan: Stifting Fuuns fwar it frysk, Jan Lievensstraat 18, 8932 BD te Ljouwert.
Set hjir dan graach by dat it giet om in ienmalige jefte.

Periodyke jeften
Periodyke jeften fan minimaal 5 jier binne frij fan belestings at se festlein binne yn in oerienkomst tusken de donateur en de Anbi-/goeddoelynstelling. Dat kin by de notaris, mar ek yn in skriftlike oerienkomst. Mei it ynfoljen fan in 'Betalingsfolmacht' kin de donateur it Fûns machtigje ta automatyske ôfskriuwing fan de periodyke jefte.

Wolle jo in periodyke jefte dwaan, nim dan earst fia e-mail eefkes kontakt mei ús op.