Keppelfeest

 

Tusken 17 septimber en 16 novimber 2011 is 60 dagen lang betocht dat it 60 jier lyn wie dat Kneppelfreed plakfûn yn Ljouwert. Mei tal fan aktiviteiten hat de Ried fan de Fryske beweging sjen litten dat it Frysk noch altyd yn libben gebrûk is, mei as biedwurd 'Net kneppelje, mar keppelje!'.

Mei troch stipe fan it Feitsmafûns is de grutskalige betinking ta stân kommen.  Sjuch ekris op harren webside: www.keppelje.nl