oanfraachformulier

It oanfraachformulier is beskikber op twa ferskillende wizen:

- Yn MS-Word. Jo kinne it digitaal ynfolje en de oanfraach emaile nei: info@feitsmafuns.nl. 

- Yn Pdf.   Jo kin dit útprintsje, ynfolje en mei de post ferstjoere nei:

Feitsma Fûûns fwar It Frysk
Keatsbuorren 4a
9143 VZ Nes (Dongeradiel)

It digitaal ynstjoeren fan it formulier hat ús foarkar.