Koar en orkestleden

 

Dirigint

Hindrik van der Meer Goaiïngea                   

 

Koördinaasje/oargelist

Oane Reitsma       Zwaag       

 

Sopraan Alt

Jantsje Post                             Winaam         Jelma Wiegersma                   Kampen          

Janny Reitsma                       Holwert           Corry Bouma                           Wâlterswâld           

Doet Sijtsma                           Dokkum                      Janke Cazemier                       Zwolle 

Ineke Veening                         Holwert       Marjan Dreves                         Dokkum                   

Anneke Bos                              Ternaard            Greet Snel                             Dokkum                   

 

Tenor Bas

Arjen Dijkstra                         Nes (Dongeradiel)           Ed van der Velde                    Ternaard       

Ellert Jongstra                         Blije Otto Cazemier                    Zwolle                       

Jaap van Slageren                 Zwolle         Lieuwe Reitsma                       Holwert                   

Redbad Veenbaas                   Amstelveen Hans Dreves                             Dokkum                 

Henk Kingma Dokkum Dolf Wissmann                 Dokkum                     

Michiel de Ruiter                     Bolsward                    

Orkest

Saakje Reitsma piccolo

Janneke Dreijer fluit

Els Dekker fioele

Dieuwke Visscher klarinet

Cathrien Kempenaar euphonium

Femke van der Wal basklarinet

Joost van Son akkordeon

Oane Reitsma kistharmoanium/tsjerke-oargel