Publikaasjes

Oant no ta binne der in twatal publikaasjes útjûn troch it Feitsmafûns:

De bondel Tony Feitsma, Wittenskip & beweging

It freoneboekje  beweger en wittenskipper, brieven oan Tony Feitsma