Stipe yn 2015

ynkommen Projekt Oanfrege bedracht Takend Motivaasje
15-1-2015 82. Pier Feddema 1.000,00 0,00 Projekt hat útsein dat it boek yn it Frysk is, gjin direkte relaasje mei de doelstellings fan it fûns.
15-1-2015 83. De Halbertma's Stiens- foardrachtkriich 200,00 200,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3.  It projekt is yn de geast fan Tony (sy soe dit seker stipe hawwe).

25-1-2015 84. Skanomodu - Y-tiidskrift 550,00 550,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
6-2-2015 85. Frysk en Frij - K on TOER 2 3.000,00 1.500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar in part rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
21-2-2015 86. Hinne Wagenaar 1.000,00 1.000,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is yn ‘e geast fan Tony. Sy soe dit ek wol stipe hawwe.
24-2-2015 87. Bernlef - 18e lustrum 350,00 350,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is foar in part rjochte op de doelgroep jongerein.

Dizze doelen fine wy foaral werom yn de tentoanstelling oer 90 jier Bernlef.
Wy stypje jo dêrom foar it oanfrege bedrach fan € 350, te besteden oanr dy spesifieke aktiviteit.
27-3-2015 88. Fan ûnderen op - RfdFB 4.000,00 0,00 Ofwiisd: As bestjoer fan it fûns binne wy fan miening, dat it bewustwurden fan de Fryske taal begjint mei aksje.Wy stypje dêrom yn begjinsel projekten dy’t rjochte binne op jongerein en konkrete en direkt foar it gruttere publyk sichtbere projekten lyk as toaniel en literatuur. It projektfoarstel foldocht hjir net oan. Dêrom kinne wy dit projekt net stypje.
7-4-2015 89. Boekerige "Protters" , Jan Schotanus 1.500,00 1.000,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt is foar in part rjochte op jongerein
4. It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns.
17-4-2015 90. Willewike - fersyk om projektliening 2.000,00 0,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is rjuchte op jongerein.
4. It projekt is yn ‘e geast fan Tony. Sy soe dit ek wol stipe hawwe.
 

Wy ha Stifting Tsjille en Wille dit oanfrege bedrach fan € 2000 rinteleas foarsjitten en sy ha it ek werombetelle.
21-4-2015 91. Atol - tonielstik "Swart Wetter" 1.200,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2.It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.

3.It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns.

4-5-2015 92.Villa Vijversburg -  Utjouwerij Bornmeer 1.500,00 600,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as  taal.
2. It projekt is foar in part rjochte op jongerein
3. It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns.
31-5-2015 93. Blomlezing Schepers 1.000,00 0,00 As bestjoer fan it fûns binne wy fan miening, dat it bewustwurden fan de Fryske taal begjint mei aksje.Wy stypje dêrom yn begjinsel projekten dy’t rjochte binne op jongerein en konkrete en direkt foar it gruttere publyk sichtbere projekten lyk as toaniel en tagonklike literatuur. It projektfoarstel foldocht hjir wat ús belanget net oan. 
12-6-2015 94. Fryske Ferzebank 2018 1.000,00 1.000,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as  taal.
2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.                                                                      Under betellingsbetingsten (1000 yn't jier)
5-10-2015 95. Musikal Ruth yn Nijbeets 2.500,00 1.000,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as  taal.
2. It projekt is foar in part rjochte op in brede doelgroep.
3. It projekt past yn aktiviteiten dy’t de ynfrastruktuur fan it Frysk yn stân hâlde.
29-10-2015 96. Ynterfryske boeremoeting 500,00 500,00 Wy hawwe jimme projektfoarstel oer it projekt “Ynterfryske boeremoeting” besprutsen. It projekt spruts ús net unanym oan. Wy stelle krityske kanttekens by it foarstel. Wy fine it frjemd, dat se alhiel net prate oer it ferheegjen fan de dielnimmersbydrage. Sy ha noed, dat minsken net dielnimme sille at de priis omheech giet. Wy freegje ús ôf, at se dizze oanname ek verifearre hawwe. Oer de bydrage fan it projekt oan it deistich brûken fan it Frysk wiene wy as bestjoer net ienridich.
 Dochs is it bestjoer is ta de konklúzje kommen, dat wy dit projekt stypje sille, om’t sy oanjouwe, dat dit in ienmalich fersyk wêze sil
8-12-2015 97. De Tigers fan Greonterp 500,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt hat in orizjineel karakter.
3. It projekt hat in ridlike brede doelgroep.
18-12-2015 98. EBLT- Memmetaledei 500,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt hat in ridlike brede doelgroep en is rjochte op meartalichheid.
3. It projekt is yn’e geast fan Tony. Sy soe dit seker stipe hawwe.