Stipe yn 2016

Yn 2016 hawwe wy de folgjende projekten stipe:

ProjektOanfrege bedrachTakend regulierMotivaasje
94. Fryske Ferzebank 20181.000,00  1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as
taal.
2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.                                                                      Under betellingsbetingsten (1000 yn't jier)
99. Sportpoëzie/Sportpoësij2.000,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.
3. It projekt boarret nije doelgroepen oan.  
100. Obe Postma, dichter en skriuwer fan it Fryske lân2.000,00 0,00 it berik is net grut, it is net tige fernijend en it stiet net yn ferhâlding mei oare projekten dy’t wy stypje wolle,. Wy hawwe in beheind budzjet en der komme in soad oanfragen.
101. Tunmanswente Koarnjum - ite mei taal750,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as  taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein en it belûken fan de mienskip
3. It projekt past binnen it budzjet fan it Fûns foar it te stypjen bedrach
102. Betinkingsjier Gysbert Japicx2.000,00 2.000,00 Wy stypje it ûnderdiel musikal:                                 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.                                                                                                       4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk                                                                                      5. It projekt is yn de geast fan Tony
103. Firalen (oersetting Virals fan Kathy Reichs)2.000,00 1.000,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein/jongvolwoeksenen.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.                                                                                                 4. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
104. Provinsjale tsjerkedei 2016400,00 0,00 it projekt is net dúdlik ûnderboud, it is net tige fernijend en it stiet net yn ferhâlding mei oare projekten dy’t wy stypje wolle,. Wy hawwe in beheind budzjet en der komme in soad oanfragen, wêr’t wy foarrang oan jaan wolle.
105. "Faam' - Jorwert400,00 750,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.                                                                                                 4. It projekt is fernijend en hat in edukatyf goede methoade                                                                           De oanfraach is neffens oare projekten fan itselde kaliber oan de lege kant. Wy wolle dit dus in ekstra oanmoediging jaan. Dêrom stypje wy foar in heger bedrach as oanfrege. 
106. Fryske Rie - Hilgelân500,00 400,00 In projekt yn de geast fan Tony fanwege it ynterfryske karakter, mar wol mei wat kanttekens. It projekt wol jongerein oanlûke, mar it program is meager. Wy binne fan betinken, dat it belang foaral yn de ynformele kontakten sit en wolle dêrom dochs € 400 stypje. 
107. Regaad - De grutte freonlike reus1.500,00 500,00  1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.                                                                                                       4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk                                                                                  
108. Roversguod (uitgeverij Louise)750,00 750,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
109. IVN - Duorsumensdei1.000,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.         
110. Afûk: F.J. Beuckens1.500,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan it brûken fan it Frysk om't dit ûnderwerp yn it Frysk behannele wurdt
111. Frysk & Frij - Jûnskonsert Greetje Bijma1.000,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.                                                                                                4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
112. F&F- Reade Triedleas, Sigrid Kingma500,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.                                                                                                4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
113. BIS-Produksje Teaterfoarstelling ”De Geast fan Spultsje Littens”500,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.                                                                                                4. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
114. 'foar dy nei dy', st. Rolbrêge750,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan it brûken fan it Frysk om't dit ûnderwerp yn it Frysk behannele wurdt
3. It projekt is yn'e geast fan Tony Feitsma. Sy soe dit ek stipe hawwe
115. Jesus Christ Superstar Heech1.500,00 0,00 ---Y.f.m. te min manlike sjongers is it projekt ôfblaasd---                                                                        1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is oansprekkend foar oare ynitsjativen op dit mêd.
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
116. Wachter (St. Sielesâlt- Nynke Lawerman)2.014,00 2.000,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.
3. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
4. It is in foarbyld foar de profesjonalisearring fan it Frysk yn it artistike sirkwy.
117. Tsjinlûd - Jan Kleefstra e.o.1.000,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.                                                                                               
3. It projekt stimulearret dichtsjen en musykmeitsjen yn it Frysk
118. De twa Tuorren - Tolkien1.500,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan de kwaliteit en beskikberheid fan literatuur yn it Frysk
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.
119. Roversguod -Weidum1.500,00 750,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.                                                                                               
3. It projekt is rjochte op basisskoallebern.
4. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
120. It nijs foar Jongerein (RFdFB)4.500,00 0,00 It idee is hiel posityf, mar yn de foarm en ûnderbouwing is dit net genôch om hjirfoar in stipe jaan te kinnen
121. Sinteklazemearke500,00 1.000,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op jongerein.
3. It projekt draagt by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk.

Wy fine dit projekt in mear strukturele stipe wurdich. Wy stypje dêrom jo bedrach foar in bedrach fan € 3000, te ferdielen oer 2016, 2017 en 2018.
122. Iepen Doarp Feanwâldsterwâl1.000,00 1.000,00 1. Der binne in soad ôfwizingen fan oare fûnsen                                 2. trijetalichheid                                                               3. in grutte sichtberheid troch media-ynset yn hiel Fryslân                                                                                                               4. Mooglik corpus foar wittenskiplik ûndersyk, om’t it in tydsbyld fan in Frysk doarp beskriuwt. 
123. De Grens/De Grins  (Breinroer)2.000,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt hat in ridlike brede doelgroep                                         3. It projekt is rjochte op meartalichheid.
124. Merakels (Stifting Aaipop)500,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op de doelgroep jongerein.
3. It projekt is yn de geast fan Tony Feitsma, sy soe dit seker stipe hawwe.   
125. Obe Postma (selected poems)1.000,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draacht by oan de ynfrastruktuur fan it Frysk
3. It projekt is sichtber foar in brede doelgroep.             
4. It liket ús in moai projekt ta. Obe Postma is in dichter dy’t ek net-Friezen oansprekt. Lês bgelyks ris De aanzeggers fan Maarten ’t Hart, dêr hat in gedicht fan Postma in sintrale rol yn. Wy fine it needsaaklik dat dizze trijetalige útjefte der komt foar Ljouwert 2018.
126. Joazef, masterdreamer (Donkerbroek)500,00 500,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt is rjochte op in brede doelgroep.
3. It projekt is yn de geast fan Tony Feitsma, sy soe dit seker stipe hawwe.  
127. "Wier"1.000,00 300,00 1. It projekt draagt by oan it bewustwurden en it brûken fan it Frysk as taal.
2. It projekt draagt by oan it brûken fan it Frysk om't dit ûnderwerp yn it Frysk behannele wurdt
Totaal37.064,00 17.450,00